FAQ – Dzień Planisty

Najczęściej zadawane pytania

1. Gdzie i kiedy odbywa się konferencja „Dzień Planisty – nowoczesne wizje przestrzeni miejskiej”?

Konferencja odbywa się w dniach 6-7 kwietnia 2017 roku (czwartek i piątek) na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (ul. Krygowskiego 10, 60-101 Poznań).

 

2. Kto jest organizatorem wydarzenia? W jaki sposób można skontaktować się z organizatorami?

Konferencja i warsztaty organizowane są przez studentów należących do Akademickiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej oraz Studenckiego Koła Naukowego Geografów im. Stanisława Pawłowskiego – Sekcji Gospodarki Przestrzennej, działających na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wszelkie pytania i sugestie prosimy kierować na adres: dzienplanistyuam@gmail.com

 

3. Jakie są możliwe formy uczestnictwa w wydarzeniu? Czy organizatorzy przewidują wydanie certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo?

Istnieją dwie formy uczestnictwa w konferencji “Dzień Planisty”: czynne i bierne.

Uczestnictwo czynne oznacza przygotowanie i przedstawienie referatu (przeglądowego lub badawczego) lub posteru.

Uczestnictwo bierne oznacza udział jako słuchacz w pierwszym dniu (bez referatu/posteru).

Obie formy uczestnictwa umożliwiają czynny udział w drugim dniu wydarzenia – warsztatach.

Udział czynny oraz bierny potwierdzony zostanie imiennym certyfikatem, wydanym po zakończeniu wydarzenia (lub przesłany pocztą).

Istnieje również możliwość bezpłatnego udziału w pierwszym dniu – konferencji oraz panelu specjalistów w drugim dniu jak wolny słuchacz. W takim przypadku organizatorzy nie zapewniają wyżywienia, pakietu uczestnictwa oraz nie wystawiają certyfikatu uczestnictwa.

 

4. Kto może brać udział w wydarzeniu? Czy konieczne jest członkostwo w kole naukowym?

Dzień Planisty jest konferencją studencko-doktorancką, skierowaną do studentów I, II i III stopnia kierunków związanych z gospodarką przestrzenną, architekturą, urbanistyką, planowaniem przestrzennym, szeroko pojętą przestrzenią miejską.

W pierwszej kolejności uwzględnianie będą zgłoszenia osób będących członkami kół naukowych, ze względu na chęć wymiany doświadczeń oraz nawiązywania kontaktów między takimi organizacjami.

Jednak brak członkostwa w kole naukowym nie dyskwalifikuje z udziału (czynnego i biernego) w konferencji.

Absolwenci ww. kierunków, specjaliści w dziedzinach, pasjonaci nie będący studentami również zgłosić się do udziału w konferencji, prosimy wcześniej o informację o chęci zgłoszenia na adres: dzienplanistyuam@gmail.com

 

5. W jaki sposób można zgłosić uczestnictwo w wydarzeniu?

Zgłoszenia (wraz z abstraktem) należy przesyłać za pomocą internetowego kwestionariusza do 6 marca 2017 roku.

 

6. Jaki jest koszt udziału w “Dniu Planisty”? Co zawiera opłata?

Wysokość opłaty konferencyjnej wynosi 110 zł za dwa dni (konferencja + warsztaty).

Istnieje również możliwość uczestnictwa tylko w pierwszym dniu – konferencji – koszt 50 zł lub tylko w drugim dniu – warsztatach – koszt 60 zł.

Opłata konferencyjna jest stała bez względu na formę uczestnictwa.

Opłata zawiera: pakiet uczestnika, obiad i przerwy kawowe w dniu uczestnictwa, wieczorne spotkanie integracyjne.

W opłatę nie jest wliczony nocleg ani przejazd.

 

7. Czy organizatorzy wystawiać będą faktury za opłatę konferencyjną?

Tak, faktury zostaną wystawione na podany przez uczestnika adres, po wcześniejszej informacji o istnieniu takiej potrzeby.

Informację z danymi do faktury należy przesłać jak najwcześniej na adres: dzienplanistyuam@gmail.com. W tytule wiadomości prosimy o wpisać temat: FAKTURA.

 

8. Jak wygląda program wydarzenia?

Ramowy plan konferencji:

Dzień I     6 kwietnia 2017
9.00 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 10.30 Otwarcie konferencji
10.30 – 12.00 Panel I
12.00 – 13.00 Przerwa kawowa z sesją posterową
13.00 – 15.00 Panel II
15.00 – 15.45 Przerwa obiadowa
15.45 – 18.00 Panel III
wieczór Wyjście integracyjne
Dzień II     7 kwietnia 2017
8.30 – 9.00 Rejestracja uczestników
9.00 – 9.20 Wprowadzenie do warsztatów
9.20 – 11.00 Panel specjalistów
11.00 – 12.00 Podział na grupy warsztatowe, wizja terenowa (przerwa kawowa)
12.00 – 17.30 Praca w grupach (obiad)
17.30 – 19.00 Podsumowanie, wręczenie nagród

*organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany planu konferencji

 

9. Jakie są wytyczne techniczne odnośnie referatu oraz posteru? Czym różni się referat przeglądowy od badawczego?

Zgłoszone referaty i postery powinny zostać przygotowane samodzielnie, z zachowaniem poprawności merytorycznej, językowej i stylistycznej oraz praw autorskich innych osób.

Wytyczne – referat:

  • czas trwania: 12 minut
  • preferowana forma: prezentacja w formacie .pdf, .ppt i .pptx

Wytyczne – poster:

  • wydruk w formacie 70cm x 100cm

Organizatorzy dopuszczają możliwość prezentacji przez maksymalnie dwie osoby.

Referat przeglądowy: zbiera i konfrontuje wnioski z innych publikacji i badań (nieprowadzonych osobiście) w celu usystematyzowania pewnego obszaru badań.

Referat badawczy: opisuje badania własne autora, przedstawia wyniki oraz ich analizę i podsumowanie.

 

Ogólnopolska Konferencja „Dzień Planisty”

W imieniu Akademickiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej i Studenckiego Koła Naukowego Geografów – Sekcja Gospodarki Przestrzennej serdecznie zapraszamy na ogólnopolską konferencję naukową pt.: „Dzień Planisty – nowoczesne wizje przestrzeni miejskiej”, która odbędzie się w dniach 6 – 7 kwietnia 2017 roku na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Celem konferencji jest przedstawienie wyników badań naukowych studentów i doktorantów z dziedziny gospodarki przestrzennej, urbanistyki, architektury, prezentacja efektów współpracy z sektorem publicznym i prywatnym, a także stworzenie okazji do wymiany doświadczeń oraz zderzenie różnych punktów widzenia, co pozwoli poszerzyć wiedzę uczestników wydarzenia w zakresie planowania i rozwoju przestrzeni miejskiej.

Zachęcamy do zgłaszania referatów i posterów, których prezentacja przewidziana jest w pierwszym dniu konferencji. Najlepsza prezentacja oraz poster zostaną nagrodzone.

Poniżej podany został zakres tematyczny wystąpień:
– współczesne trendy w projektowaniu przestrzeni zurbanizowanej,
– niekonwencjonalne przestrzenie publiczne,
– zielone dachy w przestrzeni miasta,
– rewitalizacja przestrzeni miast,
– zieleń jako element miasta,
– szanse i problemy rozwoju obszarów metropolitalnych,
– polityka miejska w kontekście planowania przestrzennego,
– smart cities.
Lista sugerowanych zagadnień nie jest ograniczona. Zachęcamy do zgłaszania tematów spoza listy.

Zgłoszenia wraz z abstraktem prosimy przesyłać za pomocą internetowego kwestionariusza.
do dnia 6 marca 2017 roku.

Drugi dzień konferencji będzie odbywał się pod hasłem: „Zielone dachy w przestrzeni miasta”, w ramach którego zaplanowano warsztaty dotyczące tematyki projektowania zielonych dachów.

Warsztaty poprzedzi spotkanie z praktykami i ekspertami w tematyce projektowania zielonych dachów, którzy wprowadzą uczestników w ideę zielonego budownictwa w kontekście jego walorów ekologicznych i estetycznych, oraz wskażą podstawy poprawnego projektowania i wykonania dachów zielonych.

Więcej informacji dostępne na Dzień Planisty UAM oraz w komunikacie.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: dzienplanistyuam@gmail.com oraz przez Facebook Dzień Planisty UAM !

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Najczęściej zadawane pytania: FAQ